PC410L Photo-Tran optocoupler cách ly quang

Giá: 16.000 VNĐ

Tên hàng: PC410L Photo-Tran optocoupler cách ly quang;

Mã: PC410L;

Kiểu chân: dán SOP-5;

Thương hiệu: SHARP;

Phân nhóm: Opto

Tên hàng: PC410L Photo-Tran optocoupler cách ly quang; Mã: PC410L; Kiểu chân: dán SOP-5; Thương hiệu: SHARP; Phân nhóm: Opto

Tên hàng: PC410L Photo-Tran optocoupler cách ly quang;
Mã: PC410L;
Kiểu chân: dán SOP-5;
Thương hiệu: SHARP;
Phân nhóm: Opto

Tags: ,