PC410L Photo-Tran optocoupler cách ly quang

Giá: 10.000 VNĐ

Tên hàng: PC410L Photo-Tran optocoupler cách ly quang;

Mã: PC410L;

Kiểu chân: dán SOP-5;

Thương hiệu: SHARP;

Phân nhóm: Opto

Tên hàng: PC410L Photo-Tran optocoupler cách ly quang;  Mã: PC410L;  Kiểu chân: dán SOP-5;  Thương hiệu: SHARP;  Phân nhóm: Opto

Tên hàng: PC410L Photo-Tran optocoupler cách ly quang;
Mã: PC410L;
Kiểu chân: dán SOP-5;
Thương hiệu: SHARP;
Phân nhóm: Opto

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG