PC817 PC817C EL817 Photo-tran;

Giá: 1,000 VNĐ

Tên: PC817 PC817C EL817 Photo-tran;

Mã: PC817

kiểu chân: cắm DIP-4

PC817