PC925L Photo-tran

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: PC925L Photo-tran;

Kiểu chân: dán SOP-8

Tên hàng: PC925L Photo-tran; Kiểu chân: dán SOP-8

Tên hàng: PC925L Photo-tran;
Kiểu chân: dán SOP-8

Tags: ,