NEC2501 PS2501-1 PS2501L-1 Photo-tran

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: NEC2501 PS2501-1 PS2501L-1 Photo-tran;

Kiểu chân: cắm DIP-4;

Hãng sx: NEC;

Mã: PS2501-1_DIP4_NEC

Tên hàng: NEC2501 PS2501-1 PS2501L-1 Photo-tran;  Kiểu chân: cắm DIP-4;  Hãng sx: NEC;  Mã: PS2501-1_DIP4_NEC

Tên hàng: NEC2501 PS2501-1 PS2501L-1 Photo-tran;
Kiểu chân: cắm DIP-4;
Hãng sx: NEC;
Mã: PS2501-1_DIP4_NEC

Tags: , ,