NEC2501 PS2501-1 PS2501L-1 Photo-tran

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: NEC2501 PS2501-1 PS2501L-1 Photo-tran;

Kiểu chân: dán SOP-4;

hãng sx: NEC;

Mã: PS2501-1_SOP4_NEC

Tên hàng: NEC2501 PS2501-1 PS2501L-1 Photo-tran;  Kiểu chân: dán SOP-4;  hãng sx: NEC;  Mã: PS2501-1_SOP4_NEC

Tên hàng: NEC2501 PS2501-1 PS2501L-1 Photo-tran;
Kiểu chân: dán SOP-4;
hãng sx: NEC;
Mã: PS2501-1_SOP4_NEC

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG