Điện trở 1.2K 0.25W (1K2 1/4W)

Giá: 95 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 1.2K 0.25W (1K2 1/4W);

Mã: RES-1.2K0.25W

Tên hàng: Điện trở 1.2K 0.25W (1K2 1/4W);  Mã: RES-1.2K0.25W

Tên hàng: Điện trở 1.2K 0.25W (1K2 1/4W);
Mã: RES-1.2K0.25W

Tags: ,