Điện trở 10K 0.125W (10K 1/8W) sai số 5%

Giá: 55 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 10K 0.125W (10K 1/8W) sai số 5%;

Mã: RES-10K0.125W

Tên hàng: Điện trở 10K 0.125W (10K 1/8W) sai số 5%;  Mã: RES-10K0.125W

Tên hàng: Điện trở 10K 0.125W (10K 1/8W) sai số 5%;
Mã: RES-10K0.125W

Tags: ,