Điện trở 120K 0.25W (120K 1/4W) sai số 1%

Giá: 95 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 120K 0.25W (120K 1/4W) sai số 1%;

Mã: RES-120K0.25W\

Tên hàng: Điện trở 120K 0.25W (120K 1/4W) sai số 1%;  Mã: RES-120K0.25W

Tên hàng: Điện trở 120K 0.25W (120K 1/4W) sai số 1%;
Mã: RES-120K0.25W

Tags: ,