Điện trở 120R 1W (120R 1W) sai số 1%

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 120R 1W (120R 1W) sai số 1%;

Mã: RES-120R1W

Tên hàng: Điện trở 120R 1W (120R 1W) sai số 1%;  Mã: RES-120R1W

Tên hàng: Điện trở 120R 1W (120R 1W) sai số 1%;
Mã: RES-120R1W

Tags: