Điện trở 12K 0.25W (12K 1/4W)

Giá: 95 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 12K 0. Eu can be claimed for using the code until the end of https://clickmiamibeach.com/ February or March 2019. 25W (12K 1/4W);

Mã: RES-12K0.25W

Tên hàng: Điện trở 12K 0.25W (12K 1/4W);  Mã: RES-12K0.25W

Tên hàng: Điện trở 12K 0.25W (12K 1/4W);
Mã: RES-12K0.25W

Tags: ,