Điện trở 1K 0.125W (1K 1/8W) sai số 5%

Giá: 80 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 1K 0.125W (1K 1/8W) sai số 5%;

Mã: RES-1K0.125W

Tên hàng: Điện trở 1K 0.125W (1K 1/8W) sai số 5%; Mã: RES-1K0.125W

Tên hàng: Điện trở 1K 0.125W (1K 1/8W) sai số 5%;
Mã: RES-1K0.125W

Tags: ,