Điện trở 1K 0.25W (1 1/4W)

Giá: 95 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 1K 0.25W (1 1/4W);

Mã: RES-1K0.25W

Tên hàng: Điện trở 1K 0.25W (1 1/4W);  Mã: RES-1K0.25W

Tên hàng: Điện trở 1K 0.25W (1 1/4W);
Mã: RES-1K0.25W

 

Tags: ,