Điện trở 1R 1W sai số 1%

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 1R 1W sai số 1%;

Mã: RES-1R1W

Tên hàng: Điện trở 1R 1W sai số 1%;  Mã: RES-1R1W

Tên hàng: Điện trở 1R 1W sai số 1%;
Mã: RES-1R1W

Tags: