Điện trở 20K 2W sai số 1%

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 20K 2W sai số 1%;

Mã: RES-20K2W

Tên hàng: Điện trở 20K 2W sai số 1%;  Mã: RES-20K2W

Tên hàng: Điện trở 20K 2W sai số 1%;
Mã: RES-20K2W

Tags: ,