Điện trở 3.3R 1W (3R3 1W) sai số 1%

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 3.3R 1W (3R3 1W) sai số 1%;

Mã: RES-3.3R1W

Tên hàng: Điện trở 3.3R 1W (3R3 1W) sai số 1%;  Mã: RES-3.3R1W

Tên hàng: Điện trở 3.3R 1W (3R3 1W) sai số 1%;
Mã: RES-3.3R1W

Tags: