Điện trở 330K 1W (330K 1W) sai số 1%

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 330K 1W (330K 1W) sai số 1%;

Mã: RES-330K1W

Tên hàng: Điện trở 330K 1W (330K 1W) sai số 1%;  Mã: RES-330K1W

Tên hàng: Điện trở 330K 1W (330K 1W) sai số 1%;
Mã: RES-330K1W

Tags: ,