Điện trở 330R 2W sai số 1%

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 330R 2W sai số 1%;

Mã: RES-330R2Wv

Tên hàng: Điện trở 330R 2W sai số 1%;  Mã: RES-330R2Wv

Tên hàng: Điện trở 330R 2W sai số 1%;
Mã: RES-330R2Wv

Tags: ,