Điện trở 33R 1W (33ohm 1W) sai số 1%

Giá: 15.000 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 33R 1W (33ohm 1W) sai số 1%;

Mã: RES-33R1W

Tên hàng: Điện trở 33R 1W (33ohm 1W) sai số 1%;  Mã: RES-33R1W

Tên hàng: Điện trở 33R 1W (33ohm 1W) sai số 1%;
Mã: RES-33R1W

Tags: ,