Điện trở 33R 2W (33ohm 2W) sai số 1%

Giá: 15.000 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 33R 2W (33ohm 2W) sai số 1%;

Mã: RES-33R2W

Tên hàng: Điện trở 33R 2W (33ohm 2W) sai số 1%;  Mã: RES-33R2W

Tên hàng: Điện trở 33R 2W (33ohm 2W) sai số 1%;
Mã: RES-33R2W

Tags: ,