Điện trở 4.7K 2W (4K7 2W) sai số 1%

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 4.7K 2W (4K7 2W) sai số 1%;

Mã: RES-4.7K2W

Tên hàng: Điện trở 4.7K 2W (4K7 2W) sai số 1%;  Mã: RES-4.7K2W

Tên hàng: Điện trở 4.7K 2W (4K7 2W) sai số 1%;
Mã: RES-4.7K2W

Tags: ,