Điện trở 5.1R 1W (5R1 1W) sai số 1%

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 5.1R 1W (5R1 1W) sai số 1%;

Mã: RES-5.1R1W

Tên hàng: Điện trở 5.1R 1W (5R1 1W) sai số 1%;  Mã: RES-5.1R1W

Tên hàng: Điện trở 5.1R 1W (5R1 1W) sai số 1%;
Mã: RES-5.1R1W

Tags: ,