Điện trở 56K 0.25W (56K 1/4W)

Giá: 95 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 56K 0.25W (56K 1/4W);

Mã: RES-56K0.25W

Tên hàng: Điện trở 56K 0.25W (56K 1/4W);  Mã: RES-56K0.25W

Tên hàng: Điện trở 56K 0.25W (56K 1/4W);
Mã: RES-56K0.25W

Tags: ,