Điện trở 680R 0.25W (680R 1/4W)

Giá: 95 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 680R 0.25W (680R 1/4W);

Mã: RES-680R0.25W

Tên hàng: Điện trở 680R 0.25W (680R 1/4W);  Mã: RES-680R0.25W

Tên hàng: Điện trở 680R 0.25W (680R 1/4W);
Mã: RES-680R0.25W

Tags: ,