Điện trở 8.2R 2W (8R2 2W) sai số 1%

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 8.2R 2W (8R2 2W) sai số 1%;

Mã: RES-8.2R2W

Tên hàng: Điện trở 8.2R 2W (8R2 2W) sai số 1%;  Mã: RES-8.2R2W

Tên hàng: Điện trở 8.2R 2W (8R2 2W) sai số 1%;
Mã: RES-8.2R2W

Tags: ,