Điện trở 820R 1W (820R 1W) sai số 1%

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 820R 1W (820R 1W) sai số 1%;

Mã: RES-820R1W

Tên hàng: Điện trở 820R 1W (820R 1W) sai số 1%; Mã: RES-820R1W

Tên hàng: Điện trở 820R 1W (820R 1W) sai số 1%;
Mã: RES-820R1W

Tags: ,