Điện trở 9.1K 0.25W (9K1 1/4W) sai số 1%

Giá: 95 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 9.1K 0.25W (9K1 1/4W) sai số 1%;

Mã: RES-9.1K0.25W

Tên hàng: Điện trở 9.1K 0.25W (9K1 1/4W) sai số 1%;  Mã: RES-9.1K0.25W

Tên hàng: Điện trở 9.1K 0.25W (9K1 1/4W) sai số 1%;
Mã: RES-9.1K0.25W

Tags: ,