FR107 SMA RS1M Diode xung dán 1A 1000V

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: FR107 SMA RS1M Diode xung dán 1A 1000V;

Kiểu chân: dán DO-214;

Mã: RS1M

Tên hàng: FR107 SMA RS1M Diode xung dán 1A 1000V;  Kiểu chân: dán DO-214;  Mã: RS1M

Tên hàng: FR107 SMA RS1M Diode xung dán 1A 1000V;
Kiểu chân: dán DO-214;
Mã: RS1M

Tags: , ,