RU4A RU4B RU4C Diode xung 3A 600V High Frequency Rectification

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: RU4A RU4B RU4C Diode xung 3A 600V High Frequency Rectification;

Mã: RU4A;

Kiểu chân: cắm

Tên hàng: RU4A RU4B RU4C Diode xung 3A 600V High Frequency Rectification;  Mã: RU4A;  Kiểu chân: cắm

Tên hàng: RU4A RU4B RU4C Diode xung 3A 600V High Frequency Rectification;
Mã: RU4A;
Kiểu chân: cắm

Tags: ,