RX21-10W-100R-J Điện trở 100R 10W 5%, điện trở dây cuốn 8x32mm

Giá: 3.000 VNĐ

Tên hàng: RX21-10W-100R-J Điện trở 100R 10W 5%, điện trở dây cuốn 8x32mm;

Mã: RX21-10W-100R-J

Tên hàng: RX21-10W-100R-J Điện trở 100R 10W 5%, điện trở dây cuốn 8x32mm;  Mã: RX21-10W-100R-J

Tên hàng: RX21-10W-100R-J Điện trở 100R 10W 5%, điện trở dây cuốn 8x32mm;
Mã: RX21-10W-100R-J

Tags: ,