RX21-10W-22R-J Điện trở 22R 10W 22R 5%, điện trở dây cuốn

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: RX21-10W-22R-J Điện trở 22R 10W 22R 5%, điện trở dây cuốn;

Mã: RX21-10W-22R-J;

Hàng tương đương: RX21-10W-22R, điện trở sứ xanh, điện trở xanh, điện trở công suất 10W 22R,

Tên hàng: RX21-10W-22R-J Điện trở 22R 10W 22R 5%, điện trở dây cuốn;  Mã: RX21-10W-22R-J;  Hàng tương đương: RX21-10W-22R, điện trở sứ xanh, điện trở xanh, điện trở công suất 10W 22R,

Tên hàng: RX21-10W-22R-J Điện trở 22R 10W 22R 5%, điện trở dây cuốn;
Mã: RX21-10W-22R-J;
Hàng tương đương: RX21-10W-22R, điện trở sứ xanh, điện trở xanh, điện trở công suất 10W 22R,

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG