RX21-10W-51R-J Điện trở 51R 10W 51R 5%, X32xY8mm, điện trở sứ, điện trở công suất, điện trở xi măng, điện trở dây cuốn

Giá: 3.000 VNĐ

RX21-10W-51R-J Điện trở 51R 10W 51R 5%, X32xY8mm, điện trở sứ, điện trở công suất, điện trở xi măng, điện trở dây cuốn;

Mã: RX21-10W-51R-J;

Hàng tương đương: RX21-10W-51R, điện trở sứ xanh, điện trở xanh, điện trở công suất 10W 51R HMR JRW 10W 51RJ HMR JRW 10W 51RJ HMR JRW 10W 51RJ HMR JRW 10W 51RJ;

Mã kho: RX21-10W-51R-J-256

Tên hàng: RX21-10W-51R-J Điện trở 51R 10W 5%, điện trở dây cuốn; Mã: RX21-10W-51R-J; Hàng tương đương: Điện trở 50R 10W 50R; điện trở xanh 50R 10W 50R

Tên hàng: RX21-10W-51R-J Điện trở 51R 10W 5%, điện trở dây cuốn;
Mã: RX21-10W-51R-J;
Hàng tương đương: Điện trở 50R 10W 50R; điện trở xanh 50R 10W 50R

Tags: ,