RX21-6W-5.1R-J Điện trở 5.1R 6W (5W) 5%, điện trở dây cuốn

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: RX21-6W-5.1R-J Điện trở 5.1R 6W (5W) 5%, điện trở dây cuốn;

Mã: RX21-6W-5.1R-J;

Hàng tương đương: RX21-5W-5.1R; 5W 5.1R, 4W 5.1R, điện trở sứ xanh, điện trở xanh, điện trở công suất 6W 5.1R

Tên hàng: RX21-6W-5.1R-J Điện trở 5.1R 6W (5W) 5%, điện trở dây cuốn;  Mã: RX21-6W-5.1R-J;  Hàng tương đương: RX21-5W-5.1R; 5W 5.1R, 4W 5.1R, điện trở sứ xanh, điện trở xanh, điện trở công suất 6W 5.1R

Tên hàng: RX21-6W-5.1R-J Điện trở 5.1R 6W (5W) 5%, điện trở dây cuốn;
Mã: RX21-6W-5.1R-J;
Hàng tương đương: RX21-5W-5.1R; 5W 5.1R, 4W 5.1R, điện trở sứ xanh, điện trở xanh, điện trở công suất 6W 5.1R

Tags: ,