SD6832 DIP8 IC nguồn PWM

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng:SD6832 DIP8 IC nguồn PWM;

Mã: SD6832;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Tên hàng:SD6832 DIP8 IC nguồn PWM;  Mã: SD6832;  Kiểu chân: cắm DIP-8;

Tên hàng:SD6832 DIP8 IC nguồn PWM;
Mã: SD6832;
Kiểu chân: cắm DIP-8;

Tags: , ,