SN74HC08N 74HC08N HD74HC08P DIP-14 IC số

Giá: 16.000 VNĐ

Tên hàng: SN74HC08N 74HC08N HD74HC08P DIP-14 IC số;

Mã: SN74HC08N;

Kiểu chân: cắm DIP-14

Tên hàng: SN74HC08N 74HC08N HD74HC08P DIP-14 IC số;  Mã: SN74HC08N;  Kiểu chân: cắm DIP-14

Tên hàng: SN74HC08N 74HC08N HD74HC08P DIP-14 IC số;
Mã: SN74HC08N;
Kiểu chân: cắm DIP-14

Tags: , ,