SN74HC08N

Tên hàng: SN74HC08N 74HC08N HD74HC08P DIP-14 IC số; Mã: SN74HC08N; Kiểu chân: cắm DIP-14

SN74HC08N 74HC08N HD74HC08P DIP-14 IC số

Giá: 16.000 VNĐ

Tên hàng: SN74HC08N 74HC08N HD74HC08P DIP-14 IC số;

Mã: SN74HC08N;

Kiểu chân: cắm DIP-14

LÊN ĐẦU TRANG