SN74LS06N HD74LS06P DIP14 IC Số

Giá: 16.000 VNĐ

Tên hàng: SN74LS06N HD74LS06P DIP14 IC Số;

Mã: SN74LS06N;

Hãng sx: TI;

Kiểu chân: cắm DIP-14;

Hàng tương đương: 74HC06; HC06

Tên hàng: SN74LS06N HD74LS06P DIP14 IC Số;  Mã: SN74LS06N;  Hãng sx: TI;  Kiểu chân: cắm DIP-14;  Hàng tương đương: 74HC06; HC06Tên hàng: SN74LS06N HD74LS06P DIP14 IC Số;  Mã: SN74LS06N;  Hãng sx: TI;  Kiểu chân: cắm DIP-14;  Hàng tương đương: 74HC06; HC06

Tên hàng: SN74LS06N HD74LS06P DIP14 IC Số;
Mã: SN74LS06N;
Hãng sx: TI;
Kiểu chân: cắm DIP-14;
Hàng tương đương: 74HC06; HC06

Tags: , , , ,