: 74HC06; HC06

Tên hàng: SN74LS06N HD74LS06P DIP14 IC Số; Mã: SN74LS06N; Hãng sx: TI; Kiểu chân: cắm DIP-14; Hàng tương đương: 74HC06; HC06Tên hàng: SN74LS06N HD74LS06P DIP14 IC Số; Mã: SN74LS06N; Hãng sx: TI; Kiểu chân: cắm DIP-14; Hàng tương đương: 74HC06; HC06

SN74LS06N HD74LS06P DIP14 IC Số

Giá: 16.000 VNĐ

Tên hàng: SN74LS06N HD74LS06P DIP14 IC Số;

Mã: SN74LS06N;

Hãng sx: TI;

Kiểu chân: cắm DIP-14;

Hàng tương đương: 74HC06; HC06

LÊN ĐẦU TRANG