SN75176BP IC giao tiếp, truyền thông

Giá: 6.500 VNĐ

Tên hàng: SN75176BP IC giao tiếp, truyền thông;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Hãng sx: TI;

Mã: SN75176BP

Tên hàng: SN75176BP IC giao tiếp, truyền thông;  Kiểu chân: cắm DIP-8;  Hãng sx: TI;  Mã: SN75176BP

Tên hàng: SN75176BP IC giao tiếp, truyền thông;
Kiểu chân: cắm DIP-8;
Hãng sx: TI;
Mã: SN75176BP

Tags: , , ,