SQP-5W-0.5R-J Điện trở 0.5R 5W 0.5R 5% trở sứ hình chữ nhật, nằm ngang

Giá: 1.000 VNĐ

SQP-5W-0.5R-J Điện trở 0.5R 5W 0.5R 5% trở sứ hình chữ nhật, nằm ngang

Mã: SQP-5W-0.5R-J

Keyword: điện trở sứ 0.5R 5W, 0R5 5WR5J 5W0R5J 0.5Ω 5W, 0Ω5 5WΩ5J 5W0Ω5J điện trở sứ hình chữ nhật

Tên hàng: SQP-5W-0.5R-J Điện trở 0.5R 5W 0.5R 5% trở sứ hình chữ nhật, nằm ngang; Mã: SQP-5W-0.5R-J; Tag: điện trở sứ 0.5R 5W, 0R5, điện trở sứ hình chữ nhật

SQP-5W-0.5R-J Điện trở 0.5R 5W 0.5R 5% trở sứ hình chữ nhật, nằm ngang
Mã: SQP-5W-0.5R-J
Keyword: điện trở sứ 0.5R 5W, 0R5 5WR5J 5W0R5J 0.5Ω 5W, 0Ω5 5WΩ5J 5W0Ω5J điện trở sứ hình chữ nhật

Tags: ,