SQP-5W-22R-J Điện trở 22R 5W 22R 5% trở sứ hình chữ nhật, nằm ngang

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: SQP-5W-22R-J Điện trở 22R 5W 22R 5% trở sứ hình chữ nhật, nằm ngang;

Mã: SQP-5W-22R-J;

Tag: điện trở sứ 22R 5W, điện trở sứ hình chữ nhật

Tên hàng: SQP-5W-22R-J Điện trở 22R 5W 22R 5% trở sứ hình chữ nhật, nằm ngang;  Mã: SQP-5W-22R-J;  Tag: điện trở sứ 22R 5W, điện trở sứ hình chữ nhật

Tên hàng: SQP-5W-22R-J Điện trở 22R 5W 22R 5% trở sứ hình chữ nhật, nằm ngang;
Mã: SQP-5W-22R-J;
Tag: điện trở sứ 22R 5W, điện trở sứ hình chữ nhật

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG