STRG6551 STR-G6551 TO220 IC nguồn

Giá: 17.000 VNĐ

Tên hàng: STR-G6551 TO220 IC nguồn;

Mã: STRG6551;

Kiểu chân: cắm TO-220-5;

Mã kho: STRG6551_-ic

Tên hàng: STR-G6551 TO220 IC nguồn;  Mã: STRG6551;  Kiểu chân: cắm TO-220-5;  Mã kho: STRG6551_-ic

Tên hàng: STR-G6551 TO220 IC nguồn;
Mã: STRG6551;
Kiểu chân: cắm TO-220-5;
Mã kho: STRG6551_-ic

Tags: ,