Sửa biến tần Parker SSD Driver 690+

Sửa biến tần Parker SSD Driver 690+
Công suất: 55KW
Model: 690P/0550/400/0011/US/0/0/0/0/B0/115/0
Báo lỗi: COMMS FAULT CODE N, COMMS FAULT CODE P, không chạy, không kết nối, không download chương trình, không upload chương trình

Sửa Điện Tử Công Nghiệp Tại Hưng Yên
Sửa Điện Tử Công Nghiệp Tại Khu Công Nghiệp Phố Nối A – Hưng Yên
Sửa Biến Tần Tại Hưng Yên
Sửa Biến Tần Tại Khu Công Nghiệp Phố Nối A – Hưng Yên
Sửa biến tần Parker SSD Driver 690+
Sửa biến tần Eurotherm Drives
Sửa biến tần SSD Drives
Sửa biến tần Parker Drives
Sửa biến tần 690+ Drive
Sửa biến tần VFD. 690+ Integrator
Sửa biến tần AC Integrator 690+ serias

IMG_0297

Parker SSD Driver 690

Sửa Điện Tử Công Nghiệp Tại Hưng Yên
Sửa Điện Tử Công Nghiệp Tại Khu Công Nghiệp Phố Nối A – Hưng Yên
Sửa Biến Tần Tại Hưng Yên
Sửa Biến Tần Tại Khu Công Nghiệp Phố Nối A – Hưng Yên
Sửa biến tần Parker SSD Driver 690+
Sửa biến tần Eurotherm Drives. Sửa biến tần SSD Drives. Sửa biến tần Parker Drives. Sửa biến tần 690+ Drive. Sửa biến tần VFD. 690+ Integrator. Sửa biến tần AC Integrator 690+ serias
Model: 690P/0550/400/0011/US/0/0/0/0/B0/115/0
Lỗi không chạy, không kết nối, không download chương trình, không upload chương trình, báo lỗi COMMS FAULT CODE N, COMMS FAULT CODE P

IMG_20141204_211532

Sửa Điện Tử Công Nghiệp Tại Hưng Yên Sửa Điện Tử Công Nghiệp Tại Khu Công Nghiệp Phố Nối A - Hưng Yên Sửa Biến Tần Tại Hưng Yên Sửa Biến Tần Tại Khu Công Nghiệp Phố Nối A - Hưng Yên Sửa biến tần Parker SSD Driver 690+ Sửa biến tần Eurotherm Drives. Sửa biến tần SSD Drives. Sửa biến tần Parker Drives. Sửa biến tần 690+ Drive. Sửa biến tần VFD. 690+ Integrator. Sửa biến tần AC Integrator 690+ serias Model: 690P/0550/400/0011/US/0/0/0/0/B0/115/0 Lỗi không chạy, không kết nối, không download chương trình, không upload chương trình, báo lỗi COMMS FAULT CODE N, COMMS FAULT CODE P

Sửa Điện Tử Công Nghiệp Tại Hưng Yên
Sửa Điện Tử Công Nghiệp Tại Khu Công Nghiệp Phố Nối A – Hưng Yên
Sửa Biến Tần Tại Hưng Yên
Sửa Biến Tần Tại Khu Công Nghiệp Phố Nối A – Hưng Yên
Sửa biến tần Parker SSD Driver 690+
Sửa biến tần Eurotherm Drives. Sửa biến tần SSD Drives. Sửa biến tần Parker Drives. Sửa biến tần 690+ Drive. Sửa biến tần VFD. 690+ Integrator. Sửa biến tần AC Integrator 690+ serias
Model: 690P/0550/400/0011/US/0/0/0/0/B0/115/0
Lỗi không chạy, không kết nối, không download chương trình, không upload chương trình, báo lỗi COMMS FAULT CODE N, COMMS FAULT CODE P

Tags: ,