Thạch anh 24MHz HC-49SMD

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: Thạch anh 24MHz HC-49SMD

Mã hàng: TA_HC-49SMD_24MHz

Kiểu chân: dán

Tên hàng: Thạch anh 24MHz HC-49SMD  Mã hàng: TA_HC-49SMD_24MHz  Kiểu chân: dán

Tên hàng: Thạch anh 24MHz HC-49SMD
Mã hàng: TA_HC-49SMD_24MHz
Kiểu chân: dán