Thạch anh 4MHz HC-49SMD

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: Thạch anh 4MHz HC-49SMD;

Mã hàng: TA_HC-49SMD_4MHz;

Kiểu chân: dán

Tên hàng: Thạch anh 4MHz HC-49SMD;  Mã hàng: TA_HC-49SMD_4MHz;  Kiểu chân: dán

Tên hàng: Thạch anh 4MHz HC-49SMD;
Mã hàng: TA_HC-49SMD_4MHz;
Kiểu chân: dán

Tags: , ,