Thạch anh 32.768KHZ 4 chân dán MC-306

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: Thạch anh 32.768KHZ 4 chân dán MC-306;

Mã hàng: TA_MC-306_32.768KHZ;

Tên hàng: Thạch anh 32.768KHZ 4 chân dán MC-306;  Mã hàng: TA_MC-306_32.768KHZ;

Tên hàng: Thạch anh 32.768KHZ 4 chân dán MC-306;
Mã hàng: TA_MC-306_32.768KHZ;

Tags: , ,