1N4744A

Tên hàng: 1N4744A Diode Zener 15V 1W; Mã: 1N4744A; Kiểu chân: cắm DO-41

1N4744A Diode Zener 15V 1W

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: 1N4744A Diode Zener 15V 1W;

Mã: 1N4744A;

Kiểu chân: cắm DO-41

LÊN ĐẦU TRANG