A2601_DIP-8;

Tên hàng; A2601 HCPL2601 HCPL-2601 Photo-transistor optocoupler; Mã: A2601_DIP-8; Kiểu chân: cắm DIP-8;

A2601 HCPL2601 HCPL-2601 Photo-transistor optocoupler

Giá: 19.000 VNĐ

Tên hàng; A2601 HCPL2601 HCPL-2601 Photo-transistor optocoupler;

Mã: A2601_DIP-8;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

LÊN ĐẦU TRANG