A2601 HCPL2601 HCPL-2601 Photo-transistor optocoupler

Giá: 19.000 VNĐ

Tên hàng; A2601 HCPL2601 HCPL-2601 Photo-transistor optocoupler;

Mã: A2601_DIP-8;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Tên hàng; A2601 HCPL2601 HCPL-2601 Photo-transistor optocoupler;  Mã: A2601_DIP-8;  Kiểu chân: cắm DIP-8;

Tên hàng; A2601 HCPL2601 HCPL-2601 Photo-transistor optocoupler;
Mã: A2601_DIP-8;
Kiểu chân: cắm DIP-8;

Tags: , ,