: AM26LS31CN

Tên hàng: AM26LS31CN DIP16 IC truyền thông Quad Transmitter RS-422; Mã: AM26LS31CN; Kiểu chân: cắm DIP-16; Hãng sx: TI; Hàng tương đương: AM26LS31ACN

AM26LS31CN DIP16 IC truyền thông Quad Transmitter RS-422

Giá: 6.500 VNĐ

Tên hàng: AM26LS31CN DIP16 IC truyền thông Quad Transmitter RS-422;

Mã: AM26LS31CN;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Hãng sx: TI;

Hàng tương đương: AM26LS31ACN

Tên hàng: AM26LS31CN DIP16 IC truyền thông Quad Transmitter RS-422; Mã: AM26LS31CN; Kiểu chân: cắm DIP-16; Hãng sx: TI; Hàng tương đương: AM26LS31ACN

AM26LS31CN DIP16 IC truyền thông Quad Transmitter RS-422

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: AM26LS31CN DIP16 IC truyền thông Quad Transmitter RS-422;

Mã: AM26LS31CN;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Hãng sx: TI;

Hàng tương đương: AM26LS31ACN

LÊN ĐẦU TRANG